Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 30, 26 juli 2013

Med solen mot framtiden

Trots de oklara och motsägelsefulla budskap som vår regering skickar ut angående den energiväg Sverige bör välja så finns det ute i landet mindre energibolag som med ett klart miljötänk går sin egen väg rakt fram. Bland dem intar Sala-Heby Energi AB en tätposition.


Kenneth Mårtensson , SHE:s dynamiska och innovativa vd. (Foto: Sala-Heby Energi AB)

De båda kommunerna som är delägare i bolaget (Sala 87,5 procent och Heby 12,5 procent) är glesbefolkade men till ytan stora där de ligger i gränslandet mellan skogrik bergslagsbygd och Mälardalens jordbrukslandskap.

All värme och el man säljer kommer från förnybara energikällor - skog, miljödeklarerad vattenkraft (EPD) och en del sol. År 2000 togs Silververket, den nya biobränsleeldade värme- och elpannan i Sala, i drift. Träflisen till kraftvärmeverket kommer från regionen. Mycket bark och spån tas från sågverket i Heby. Det finns nu beslut på att askan med sina viktiga näringsämnen ska återföras till skogen. Runt om i bygden har man ett 40-tal små och medelstora värmeanläggningar. Man har också ett eget elnätsbolag.

Till skillnad mot många andra bolag har företaget inga fasta avgifter och kunden kan få ett rörligt timpris för att detaljerat kunna se sin energikostnad och minska sin förbrukning.

SHE tror på solen som framtidens viktigaste energikälla. Därför bildades 2009 "Solel i Sala&Heby ekonomisk förening". Lite kaxigt kungjorde man att man tänkte uppföra en solcellsanläggning varje år. Detta har man hitintills kunnat hålla. Från starten 2009 är man nu framme vid uppförandet av den senaste som kommer att tas i drift 16 september i år. Alla som vill kan bli medlem i föreningen och köpa sig en eller flera andelar i en solcellsanläggning.Varje andel kostar 5000 kr.

"Resan mot solen" kallas ett samprojekt med Sala-Heby och miljömedvetna politiker i Knivsta och Exergiakademien i Sigtuna. Detta har resulterat i att ett stort antal privatpersoner nu installerar solanläggningar på sina tak.

När jag träffar Kenneth Mårtensson, koncernchef för SHE, för en intervju visar det sig att det är dagen före företagets 40-årsdag med stort kalas, och då man dessutom ska underteckna avtalet till de två nya solanläggningarna.

Men det är också timmarma före EU:s hot om strafftullar på import av kinesiska solceller ska offentliggöras. Min första fråga är därför given.

Vad tänker du omkring detta med EU:s eventuella strafftullar?

- Om det blir ett beslut så är det bara att hoppas att det blir tidsbegränsat och tydligt så att marknaden vet vad den ska förhålla sig till. I det långa loppet tror jag inte EU kan stoppa solutvecklingen, men man kan fördröja den. Man kommer att göra det lite besvärligare - det tror jag faktiskt, säger Kenneth Mårtensson eftertänksamt.

Energieffektivisering är riktigt stort hos er, har jag förstått.

- Ja det är det. Vårt dotterbolag HESAB är drivande i detta. En stark och efterfrågad tjänst är "Energianalysen" som riktar sig mot hushållen, fortsätter Kenneth Mårtensson. Just att besöka kunden och på kundens villkor sitta och resonera om deras energianvändning, gå runt och titta och ge råd och även åtgärda det som kan göras direkt - det är väldigt effektivt.

- Sedan har vi en annan uppskattad tjänst som vänder sig mot företag, nämligen "Energikartläggning". Det innebär att företagets verksamhet analyseras, åtgärder genomförs och följs upp. Till sist får man ett intyg på att företaget arbetat med energieffektivisering, vad som gjorts och hur stor energibesparingen blivit.

Utbildning för både barn och ungdomar är ytterligare ett fokus ni har.

- Jätteviktigt, säger Kenneth Mårtensson entusiastiskt. Därför har vi ett ambitiöst program som vi nu genomfört i 12 år och som riktar sig till alla i årskurs fem i Sala och Heby kommuner och som heter "Framtidskraften". I det ingår att klasserna under vårterminen två gånger får besök av en informatör som berättar om avfall och energi och hur det hänger ihop med vår miljö. Sedan ingår studiebesök på avloppsreningsverk och värmeverk, och inte minst en lärarhandledning med lektionstips. Det hela avslutas med en utställning av kreativa alster som eleverna gjort i ämnet under terminens gång.

- Sedan har vi "Miljökampen" som är en tävling mellan Sala och Heby under "Earth Hour", men också en tävling mellan niondeklasserna i klimat och energi.


Silververket, SHE:s kraftvärmeverk. I förgrunden den första solcellsanläggningen på 375 m2 och med en årlig energiproduktion på 40 000 kWh, invigd 2009. (Foto: Sala-Heby Energi AB)

- När det gäller gymnasiet är vi engagerade i ABB:s Industrigymnasium som har verksamhet i Sala, Västerås och Ludvika. Här i Sala har vi ett energiprogram mot en värdegrund av uthållighet - både som ett högskoleförberedande och ett yrkesförberedande. Upplägget innebär mycket praktik och utbildning på företagen. Men även vårt kommunala gymnasium har ofta projektarbeten som är knutna till oss och eleverna gör många studiebesök.

- "Vett och Watt" kallas ett stort projekt som i studiecirkelform vänder sig till alla invånare i våra båda kommuner och som jag tror mycket på, säger Kenneth Mårtensson. Syftet är att på individnivå få en insikt i energisituationen både i hemmet och på arbetsplatsen. Detta utförs i ett brett samarbete mellan flera aktörer.

Vilka samarbeten har ni då det gäller forskning och högre utbildning?

- Vi har ett mycket bra samarbete med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, men även med Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och Mälardalens högskola. Vi har många exjobbare och kandidat- och doktorandarbeten.

SHE är ju involverade i olika tester och försök på energiområdet.

- Just nu är vårt intresse inriktat mot biogas framför allt i Heby där det finns två slakterier, ett garveri och ett antal större hästgårdar. Att kunna använda hästgödseln på ett effektivt sätt för biogas är intressant. Hästgårdarna har svårt att få avsättning för sin gödsel, så där finns en outnyttjad resurs.

- Industrihampa har stor potential på många sätt, och där har vi tillsammans med Energimyndigheten och några lantbrukare från trakten tidigare gjort en del försök. Men det kommer vi att gå vidare med på något sätt.

Sågar ni inte av den gren ni sitter på med allt sparande och effektiviseringsarbete ni håller på med?

- Utmaningarna är många. En av dessa är att per capita kommer en kund att förbruka mindre, och det vill vi att de ska göra. Vi måste också ha med klimatförändringar i bilden. På värmesidan kommer man säkert att hitta en del andra användningsområden än idag, och på elsidan tror jag vi kommer att bli en stor leverantör av bränsle till elfordon kopplat till biogas och sol.

- Möjligheten att få bort den fossila energin är alldeles utmärkt nu om man bara tänker rätt.

Vad tycker du är det bästa som hänt företaget under senare år?

- Utan tvekan är det att vi fick tillfälle att vara med och bilda vår solelförening. Betydelsen i dag ska inte överdrivas, men betydelsen för morgondagen kan bli riktigt stor. Det känns tillfredställande att vi har fått vara med och visa att nu är solen ekonomiskt bärkraftig. Den finns! Det är inget konstigt!

Vill du veta mer om SHE gå in på sheab.se

Solel i Sala & Heby ekonomisk förening: solelisalaheby.se

Share