6 jun 2003

”Det största mänskliga experimentet någonsin”


Medan 3G-utbyggnaden i Sverige pågår i full fart, varnar en rad forskare för allvarliga hälsorisker med den mikrovågsbestrålning, som mobiltelefoniutbyggnaden för med sig. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) upprepar ofta att forskarna världen över är ense om att strålningen inte är skadlig för människors hälsa, men detta stämmer inte.

I juni år 2000 enades 20 forskare från hela världen i Salzburg om den så kallade Salzburg-resolutionen. Den innebar att forskarna rekommenderade en kraftig sänkning av den högsta tillåtna nivån av bakgrundsstrålning till 10 000 gånger under det allmänna råd för 3G, som ofta benämns gränsvärden, som SSI utfärdat på basis av ICNIRP:s riktlinjer.
ICNIRP är en internationell strålskyddskommitté inom området icke-joniserande strålning och består av forskare från hela världen. Kommittén har anklagats för att vara styrd av industriintressen samt kritiserats hårt för att envist hävda att det enbart kan uppstå skadliga hälsoeffekter om mikrovågsstrålningen leder till uppvärmning av vävnad, så kallade termiska effekter. Ingen av de forskare som omnämns nedan är medlemmar i ICNIRP.

Förändrar DNA
Dr Gerard Hyland vid University of Warwick är en av de många forskare som är kritiska till de nuvarande tillåtna strålningsnivåerna från basstationerna. Han menar att eftersom rekommendationerna enbart skyddar mot uppvärmning av vävnad, ger de inget fullgott skydd mot negativa hälsoeffekter.
Enligt Hyland kan mikrovågsstrålning ge upphov till icke termiska effekter dels genom att förändra arkitekturen hos viktiga molekyler såsom DNA och enzymer och dels genom att kroppens egna elektriska signaler, som styr bland annat cellernas eller hjärnans funktion, kan påverkas av strålningen.
Han påpekar att människokroppen kan känna av elektromagnetiska fält som är miljoner gånger lägre än de nivåer som människor i dag utsätts för från mobilbasstationer. Enligt Hyland finns det en oroväckande samstämmighet i de forskningsresultat som framkommit under de senaste 30 åren i laboratorier och de hälsoproblem som människor i närhet av GSM-basstationer rapporterar om. Hylands slutsats är att det finns en potentiell risk för människors hälsa av strålning från mobilbasstationer och om samma grad av osäkerhet gällde ett livsmedel eller en medicin, skulle den aldrig tillåtas.

Symptom av utbrändhet
Robert Santini från Frankrike menar också att de nuvarande tillåtna strålningsnivåerna på inget sätt garanterar att människors hälsa inte påverkas negativt.
Robert Santini var den förste forskaren som gjorde en epidemiologisk studie av människors hälsa i närheten av mobilbasstationer. Studien omfattade 530 personer och de uppvisade en högre grad av symptom som karakteriserar utbrändhet – trötthet, ökad irritation, huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem, olustkänslor, sömnstörningar med mera – ju närmare basstationen personerna bodde. Santinis studie har blivit hårt kritiserad av företrädare för industrin.
– Jag har blivit utsatt för påtryckningar och man har försökt få mig att hålla tyst. Men jag kan inte hålla tyst, jag fortsätter att prata, säger Robert Santini.
Hans studie är emellertid nu publicerad i två vetenskapliga tidskrifter och ska snart publiceras i en amerikansk, vilket innebär att den granskats och godkänts av tidningarnas vetenskapliga experter. Det är på detta sätt som forskarstudier godkänns i den vetenskapliga världen.
– I dag verkar man ha glömt bort alla de forskningsrapporter som redan för 30-40 år sedan visade samma påverkan på människor av mikrovågsstrålning som det som visas i min studie, säger Robert Santini.
I mars 2003 presenterade Robert Santini och några medarbetare från CSIF-CEM (Comité Scientifique sur les Champs Electromagnétiques) en rapport med slutsatsen att det inte längre går att hävda att mobilbasstationer inte utgör en hälsorisk för människor som bor i närheten: det är fullständigt visat via många forskningsstudier. San-tini pekar på det faktum att många laboratoriestudier som tidigare ansågs inte vara validerade, det vill säga upprepade med samma resultat av andra laboratorier, nu de senaste två åren validerats.
Effekter på hjärnan, som sömnstörningar, trötthet och huvudvärk, är helt visade vid nivåer av 0,001 W/m2. Även effekter på immunsystemet är fullständigt visade vid strålningsnivåer från 0,0045 W/m2. Icke termiska effekter på cellnivå är visade från 0,0001 W/m2. I rapporten refererar Santini till flera studier som påvisar påverkan på sömn och den elektriska aktiviteten i hjärnan. Santini hävdar också att eftersom påverkan på EEG och sömnen är bevisade innebär detta att de ansvariga politikerna och myndigheterna medvetet har valt att acceptera dessa negativa konsekvenser för människorna.

Hjärnans skydd skadas
Leif Salford och medarbetare från Lunds Universitetssjukhus har under många år gjort studier på råttor och studerat hur hjärnan påverkas av strålning från mobiltelefoner. Allt sedan 1988 har forskarteamet i Lund studerat vilken effekt strålning, både den pulsade som används i GSM-telefonerna, och icke-pulsad strålning har på sammanlagt 1 600 djur. De har funnit att strålningen kan påverka blod-hjärnbarriären, som är det viktiga skyddet runt hjärnan, så att den blir mera genomsläpplig. Detta faktum kan enligt forskargruppen leda till att giftiga ämnen kan tränga in i hjärnan och ge upphov till olika skador och sjukdomar som till exempel Alzheimers.
I januari år 2003 publicerade forskarteamet ännu en studie som visade att nervceller dör vid liknande strålning och vid lika låga strålningsnivåer. Faktum är att effekterna uppkom vid låga strålningsnivåer, motsvarande de som du kan utsättas för från en basstation för mobiltelefoni. Bekymrande är även det faktum att effekterna uppstod redan efter två timmars exponering för strålningen. Vad händer med våra hjärnceller som kan komma att utsättas för denna strålning dygnet runt? Leif Salford själv kallar mobilstrålningen för det största mänskliga experimentet någonsin.

Grundlös kritik från SSI
Från SSI hävdar man att det inte går att dra någon slutsats av resultaten från Salfordstudien förrän ett annat laboratorium upprepat försöken med samma resultat. Likaså hävdar mobiltelefonbranschens samarbetsorgan i en pressrelease med anledning av resultatet i Lund att slutsatsen att människor, och framför allt barn och ungdomar, kan drabbas av hjärnskador på grund av mobiltelefonanvändande är ”enbart spekulationer och skrämselpropaganda” och att slutsatser inte kan dras från en enskild studie.
Men hur var det – hade inte forskarna i Lund studerat strålningens effekter på blod- hjärnbarriären sedan 1988 och publicerat resultat i vetenskapliga tidskrifter sedan 1993? Redan 1977 gjordes försök som visade att blod-hjärnbarriären blev mera genomsläpplig. Dessutom har liknande forskning nyligen utförts med samma resultat i Frankrike.
Pierre Aubienau som är forskningsdirektör vid CNRS i Bordeaux har också visat att blod-hjärnbarriären blir mera genomsläpplig efter att ha bestrålats av mobiltelefoner. Efter endast tio minuters bestrålning fann man dessutom att strålningen ger upphov till en inflammation i hjärnan och bildar mikro-ödem. Det kan i sin tur leda till migrän eller till och med epilepsianfall enligt Aubienau. Denne forskare, som är specialist på hjärnans blodcirkulation, menar att dessa försök kan översättas till människan eftersom människans och råttans blodcirkulation är i det närmaste identisk. Enligt Leif Salford i Lund innebär de franska resultaten att det är visat att biologiska effekter uppstår vid strålningsnivåer under SSI:s allmänna råd.

Melatoninhalten sjunker
Neil Cherry från Lincoln University i Nya Zeeland är också ytterst kritisk till ICNIRP:s riktlinjer och menar att det finns allvarliga hälsorisker långt under dessa. Han har vid en genomgång av drygt 150 forskarrapporter funnit att risken för cancer ökar redan vid nivåer som ligger 10 000 gånger under ICNIRP:s riktlinjer för 3G. Dr Cherry anser bland annat att det är oroväckande att radiofrekvent strålning påverkar melatonin-produktionen negativt, vilket är visat både av många laboratoriestudier samt epidemiologiska studier.
Bland annat har man studerat hur melatoninnivåerna förändrades hos människor boende runt kortvågssändarna i Schwarzenburg i Schweiz. Människorna runt sändarna led av sömnstörningar, nervositet, svaghet och trötthet, huvud- och ledvärk. Efter det att sändaren stängts av 1998, steg melatoninnivåerna hos de boende igen.
Melatonin är ett mycket viktigt hormon. Det är det hormon som gör att vi sover bra, men det har även med inlärningsfunktionen att göra. Det skyddar mot fria radikaler och har därmed egenskaper som skyddar mot cancer och för tidigt åldrande. Melatonin är även viktigt för ett gott immunsystem och det hjälper till att skydda embryot.

Aggressiva leukemiceller
En studie som visar på hur leukemiceller reagerar på mobilstrålning har gjorts av ett forskarteam i Bologna. Marinelli med flera fann att leukemiceller som exponerades för 900 MHz strålning – liknande GSM strålning – växte snabbare redan efter 48 timmars exponering. Styrkan på strålningen låg på
10 W/m2. Studien visade tydligt att cancerceller blir betydligt mer aggressiva när de utsätts för mobilstrålning. Marinelli misstänker att strålningen skadar DNA och påverkar de biokemiska signalerna så att cellerna ”triggas” till att föröka sig snabbare.

Oåterkalleligen infertila
Det finns även studier som visar att mobilstrålningen påverkar fertiliteten negativt. Den mest anmärkningsvärda av dessa är gjord av Magras och Xenos, som studerade möss som sattes i burar i närheten av en antennpark i Grekland.
Uppmätta strålningsnivåer låg på som lägst 6 000 gånger under det svenska allmänna rådet för 3G. Efterhand blev antalet ungar färre och till slut, efter fem generationer, fick mössen inga ungar längre. Mössen hade oåterkalleligen blivit infertila. Oavsett strålningsintensitet blev resultatet detsamma: infertilitet.
Om möss och människor är lika i forskarnas ögon – vad händer då om fem generationer människor som utsatts för denna strålning? Även om vi inte sitter i burar, så kan vi svårligen undkomma strålningen. Den går genom trä, glas och betong. I Sverige ska 99,98 procent av befolkningen täckas av 3G. Tänkte man någonsin på vad som kan komma att hända med svenskarna om 100 år, när man hastigt fattade beslut om 3G-utbyggnaden?
Kanske är det som Robert Becker, tvåfaldigt nobelprisnominerad forskare, hävdar: att ökningen av mikrovågsstrål-ningen är det största hotet mot mänskligheten. Becker är inte heller medlem i ICNIRP.
Mona Nilsson och
Marica Lindblad


Svenskar ska tåla mer strålning

SSI och Socialstyrelsen hŠvdar att det inte finns risker fšr allmŠnhetens hŠlsa under det sŚ kallade grŠnsvŠrdet. GrŠnsvŠrdet Šr egentligen rekommendationer och allmŠnna rŚd. Flera lŠnder har vŠgrat att acceptera dessa riktvŠrden och har valt grŠnsvŠrden som ligger betydligt lŠgre: SSI:s allmŠnna rŚd 3G 10 W/m2 GSM (1 800 MHz) 9 W/m2 GSM (900 MHz) 4,5 W/m2 Exempel pŚ andra lŠnders grŠnsvŠrden/riktvŠrden Belgien (Wallonien) 0,024 W/m2 Italien 0,09 W/m2 Ryssland 0,10 W/m2 Kina 0,10 W/m2 Schweiz 0,09 W/m2 Paris (2003) 0,01 W/m2 Wien 0,01 W/m2 Salzburg (2002) 0,00001 W/m2