31 mars 2000

Farliga ämnen i nya datorer

Forskare oense med bildskärmstillverkare om riskerna

 

Alarmerande höga halter av ett hälsofarligt ämne finns i nya bildskärmar till datorer – upp till tio procents koncentration i plasthöljena har uppmätts i en ny forskningsstudie. Forskningsledaren bakom studien rekommenderar därför två veckors avbränning av nya bildskärmar.
– Avbränning är helt onödigt, säger Lars Bjälkvall, miljöchef på IBM, en av världens ledande bildskärmstillverkare.

Undersökningen, delfinansierad av industritjänstemannafacket SIF har nyligen utförts vid institutionen för analytisk kemi vid Stockholms universitet och resultatet kommer snart att publiceras i den vetenskapliga tidskriften ”Environmental Science and Technology”.

Nya tester på gång
Studien, som utgör första delen av ett större forskningsprojekt, utfördes på ett 20-tal splitter nya bildskärmar från en av de ledande tillverkarna. Vilken det rör sig om vill inte Conny Östman avslöja, men meddelar att ytterligare skärmar av andra fabrikat är på gång att testas.
I detta fall valde forskarna att leta efter det fosforbaserade ämnet trifenylfosfat, som är bevisat allergiframkallande hos människan.
Trifenylfosfat ingår i den grupp av fosforföreningar som nu håller på att ersätta bromerade flamskyddsmedel, efter larm om att de är cancerframkallande och lagras i naturen. Trifenylfosfat och andra ämnen används allt mer inom elektronikindustrin.
– Vi hittade upp till tio procents koncentration av trifenylfosfat i bildskärmarnas plasthöljen, säger projektledaren Conny Östman, docent i analytisk kemi vid Stockholms universitet.
Studien visar att skärmarna släpper ut ämnet på grund av den hetta som utvecklas när de är påkopplade i aktivt läge – upp till 120 graders temperatur är normalt inuti påslagna bildskärmar.
Efter cirka två veckors aktivitet är halterna nere på en nivå som ligger på en tredjedel av de ursprungliga halter som åstadkoms när en ny skärm kopplas på för allra första gången efter att den lämnat fabriken.
Efter sammanlagt 180 dagar ligger nivåerna på en tiondel av ursprungligt värde.

Felaktig uppgift i policy
De undersökta skärmarna kommer från en ledande bildskärmstillverkare, vars officiella miljöpolicy, enligt docent Conny Östman, mycket klart anger att just trifenylfosfat inte ska förekomma överhuvudtaget, varken inom produktionen eller i företagets själva produkter.
– Det är fascinerande att det bolaget har ett miljödokument som garanterar att ämnet vi har hittat inte används, säger Conny Östman.
– Det kan finnas två förklaringar till detta, förklarar den miljöansvarige direktören Björn Axelsson på IT-företagens branschorganistation. Antingen är företaget fört bakom ljuset eller också ljuger man.
Han betonar dock att det inom den snabbt växande och komplexa IT-branschen oftast inte är leverantören som tillverkar produkten, utan den sätts samman av ett otal komponenter som köps in från ett otal underleverantörer, främst i Fjärran Östern.
– Man ska därför vara försiktig med att döma ut en tillverkare, menar Björn Axelsson. Tillverkaren kan ha blivit missledd av en underleverantör.

Avbränning ett måste
Både Conny Östman och Bruno Hagi, före detta miljöombudsman och sakhandläggare för elöverkänsliga på SIF-facket, rekommenderar entydigt att alla som köper eller byter till bildskärm bränner av den genom att låta den stå på i full aktivitet i minst två veckor.
– Vi delar inte den uppfattningen, men vi tillstår att varje ny produkt avger en karakteristisk lukt; säger Lars Bjälkvall, miljöchef för IBM:s verksamhet i Norden.
– En kund kan givetvis frivilligt göra en avbränning av sin skärm, men vi rekommenderar inte det, därför att det är helt onödigt, fortsätter han. Det finns inga skadliga ämnen som avges.
Som stöd för denna uppfattning anger Lars Bjälkvall att IBM låtit analysera luften inne i nya bildskärmar vars luftuttag tillslutits och direkt slagits på och varit i drift några dygn. Avsikten var dels att ta reda på vad ”lukten” består av, dels att studera förändringen med tiden.
Undersökningens resultat visade att kemikaliehalterna var störst för nya skärmar men att de avtog till knappt mätbara koncentrationer inom fem dygn.
Lars Bjälkvall vill också betona att det rör sig om synnerligen låga halter.
– Rent generellt innebär det ingen som helst fara. Halterna ligger så långt från alla gränsvärden som man kan drömma om.

Felaktiga gränsvärden
IBM:s undersökningsresultat visade nämligen att den maximala koncentrationen inuti skärmarna var lägre än en tusendel av gällande hygieniska gränsvärden.
Bruno Hagi har lång erfarenhet av arbete för att förebygga överkänslighet i IT-miljö och har bland mycket annat tagit initiativ till det pågående informationsprojektet ”Noll risk i IT-miljön”, som Conny Östmans och andra forskningsprojekt är en del av.
– Det är mycket skrämmande att en IBM-chef uttalar sig så här, anser Bruno Hagi. De gränsvärden som åberopas bygger inte på vetenskaplig fakta.
– Ingen vetenskapsman på jorden kan säker påstå att de 150-200 ämnen som läcker ut från bildskärmar skulle vara ofarliga. Därför måste försiktighetsprincipen råda.

Peter Wikberg


Så här kan du avbränna bildskärmen